S. Matthias, ap. 24 feb

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Matthias, ap. 24 feb
IdLEXI000000022226
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/78c88849-41f9-4d76-8cba-49fb107ff9c9
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004646
Pathdomain/keywords/KEYW000000004646
Display NameS. Matthias, ap. 24 feb
Relation IdRELA000000332285
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/teksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036489
Pathdomain/teksten/TEXT000000036489
Display NameLegende van S. Matthias
Relation IdRELA000000369054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036139
Pathdomain/teksten/TEXT000000036139
Display NameLegenden van de apostelen
Relation IdRELA000000367644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027379
Pathdomain/teksten/TEXT000000027379
Display NameSuffragiën ter ere van heiligen
Relation IdRELA000000332286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036497
Pathdomain/teksten/TEXT000000036497
Display NameTranslatie van S. Matthias
Relation IdRELA000000369086
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons