S. Mattheus, ap/ev. 21 sep

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Mattheus, ap/ev. 21 sep
IdLEXI000000021649
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d5f04d39-6d04-42bb-bc47-f26295f22193
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004221
Pathdomain/keywords/KEYW000000004221
Display NameS. Mattheus, ap/ev. 21 sep
Relation IdRELA000000311716
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000022943
Pathdomain/teksten/TEXT000000022943
Display NameBerijmd gebed tot de H.Mattheus
Relation IdRELA000000311800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022918
Pathdomain/teksten/TEXT000000022918
Display NameGebed (?) tot S. Mattheus
Relation IdRELA000000311717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/teksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037028
Pathdomain/teksten/TEXT000000037028
Display NameLegende van S. Mattheus
Relation IdRELA000000371025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035313
Pathdomain/teksten/TEXT000000035313
Display NameLegenden van S. Cornelius en Cyprianus, Eufemia, Lambrecht, Mattheus, Mauritius en zijn gezellen, Justina, Cosmas en Damianus, Forseus, Michael en Hieronymus
Relation IdRELA000000364357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036139
Pathdomain/teksten/TEXT000000036139
Display NameLegenden van de apostelen
Relation IdRELA000000367650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034795
Pathdomain/teksten/TEXT000000034795
Display NameLeven van S.Anastasia, S.Stephan, S.Jan, S.Thomas van Canterbury, S.Theophilus, S.Valentinus, S.Juliana, S.Matheus, S.Felicitas en Perpetua
Relation IdRELA000000362463
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons