Pseudo-Hieronymus

Typelexicon
Typetekst
ValuePseudo-Hieronymus
IdLEXI000000006063
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7c9feeb7-bd88-4f28-b590-34f18313d151
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001270
Pathdomain/keywords/KEYW000000001270
Display NamePseudo-Hieronymus
Relation IdRELA000000006063
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000003495
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003495
Display NameHieronymus
Relation IdRELA000000401071
Acceptedyes
Rev 1
Is author of
Typetekst
IdTEXT000000033136
Pathdomain/teksten/TEXT000000033136
Display NamePseudo-Hieronymus. Pelagius. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000356408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033731
Pathdomain/teksten/TEXT000000033731
Display NamePseudo-Hieronymus: Regula monachorum. Basilius. Pseudo-Augustinus. Pachomius. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000358416
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000400054
Acceptedyes
Rev 1
Is verwante term of
Typelexicon
IdLEXI000000006064
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006064
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000397825
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006292
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006292
Display NameMnl. vertaling van Regula monachorum
Relation IdRELA000000398124
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004902
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004902
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000402606
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons