Van sonde te laten

Typelexicon
Typetekst
ValueVan sonde te laten
IdLEXI000000003639
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8cf15a38-dfc5-48ea-89cf-b8efafe0897e
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000173
Pathdomain/keywords/KEYW000000000173
Display NameVan sonde te laten
Relation IdRELA000000003639
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003628
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003628
Display NameDe tweede Martijn
Relation IdRELA000000409004
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000396
Pathdomain/documents/DOCU000000000396
Display NameDen anderen Merten : synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn / bezorgd door Th. Mertens
Relation IdRELA000000409005
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000409006
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003985
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003985
Display Nameberijmde tekst in strofen
Relation IdRELA000000409007
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000005106
Pathdomain/teksten/TEXT000000005106
Display NameVan sonde te laten
Relation IdRELA000000245801
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons