simonie

Typekeyword
Typenone
Valuesimonie
IdKEYW000000005026
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/68f06040-96bc-4d06-8599-70294c3028f0
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000022998
Pathdomain/lexicons/LEXI000000022998
Display Namesimonie
Relation IdRELA000000374252
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords