iatromathematika

Typekeyword
Typenone
Valueiatromathematika
IdKEYW000000001246
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/75c42621-f8b9-42f3-92f0-8d2e4e53ca4e
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000006033
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006033
Display Nameiatromathematika
Relation IdRELA000000006033
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords