Pseudo-Thomas van Aquino

Typekeyword
Typenone
ValuePseudo-Thomas van Aquino
IdKEYW000000000858
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f4d92ce0-a773-4dae-baa0-f46de5e4871c
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000004593
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004593
Display NamePseudo-Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000004593
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords