Der minnen guet

Typeebnmtekst
Typenone
ValueVerzameling van 47 (berijmde) raadsels en rijmspreuken plus vragen (nrs.48-56) over de liefde
Overige hs aanduidingnone
Ppn141716010
SoortHfx
Annotatie colofonnone
Annotatie dateringnone
Annotatie incipit(1) "Waer is hi blyder, dat is dat vraghen mijn / Die koer heeft van minne fijn ...";
(2) "Weder haddi liever te hebben prijs / Van alder werelt in elker wijs ...";
(3) "Of u lief tot Yperen wair / Waer soudi liever gaen tot hair ...";
(4) "Of sie twie gueder minnen plien / Ende oec ymmer moste ghescien ...";
(5) "Of twie guelieven hadden gheleyt / Malcanderen dach op truheyt ...";
(6) "Al redic om water toter zee / En vons noch miin noch mee ...";
(7) "Wie enen anderen wil berespen dez / Des hi self niet claer en es ...";
(8) "Helen selmen mit eren trouwen / Helen selmen mit gunsten loven ...";
(9) "Mochtic mijn dinghen houwen staende / Dat al die werelt waende ...";
(10) "Tis een herde groet let / Dat een sijn herte dair toe set ...";
(11) "Ic woude dat nyemant en conde / Den anderen vrienscap tonen ...";
(12) "Die enen vrient boven al verkiest / Ende dat dan sonder scout verliest ...";
(13) "Een loghen dicke scone luyt / Ende een guede wairheit verhuyt ...";
(14) "Kent u selven soe sidi vroet / Kent die ghene die u wel duet ...";
(15) "Vrienscap die al te gheven staet / Dunc den wisen [herde] quaet ...";
(16) "Die jeghen enen oven gaept / Die gelijct den ghenen ende verknaept ...";
(17) "Heel heel heel / Wantet brenct duechden veel ...";
(18) "Den heren is nu guet dienen / Wantmen vinter nu niet een van tienen ...";
(19) "Die altoes sijn scalcheit toent / Wert hi een werf ghehoent ...";
(20) "Dair twie guelieven sijn ghebonden / Mit stader minnen vast in een ...";
(21) "In sorghen hebic ghewest altoes / Sint mijn hert eerst vercoes ...";
(22) "Minre die hogher minne pliet / Welc is die dinc diemen siet ...";
(23) "Welc is dat teyken openbair / Daimen best bi wairt gewair ...";
(24) "Wye es moeder ende voester mede / Vander minnen telker stede ...";
(25) "Hoe mach best weten elke joncfrouwe / Of te hair hair lief is getrouwe ...";
(26) "Te welker tijt soe es die man / Meest amoreus berecht mi dan ...";
(27) "Oft soe wair dat u die scoene / Gheven wilde te loene ...";
(28) "Of ghi een oprechte minne / Ghedaen had in uwen sinne ...";
(29) "Of ghi gherne hadde ene joncfrouwe / Noyaler met gueder trouwe ...";
(30) "Segt mi dit nu ter uere / Echte of u lief die scone creature ...";
(31) "Welc haddi liefste van desen dinghen / Een cort solaes dat saen verginghe ...";
(32) "Welc is die dinc dair meest profijt / Van minnen af comt talre tijt";
(33) "Welc is die minste dinc van minnen / Dat meest conforteert therte binnen";
(34) "Welc is van minnen meest hoveschede / Van minster baten segd mi mede";
(35) "Vanden castelen dat fundament / Der minnen duet mi bekent";
(36) "Welc is die minne dairmen bi meest / Verzekert is ende onghevreest";
(37) "Welc sijn die pilen die minne sciet / Berechts my en laets niet";
(38) "Welc sijn die slotelen dairmen mede / Onsluyt die poorten in elker stede";
(39) "Noemt dat bedde vanden casteel / Dairmen op rust met ruweel ...";
(40) "Wie sijn wachters des casteels / Vol yoyen ende vol ryveels ...";
(41) "Wat ghi hoert ende wat ghi siet / Swighet al styl ende segghet niet ...";
(42) "Siet van wien ghi spreect ende wat / Ende tot wien ic rade u dat ...";
(43) "Sijt welcomen God weet / Dat ghi brenct is u bereet ...";
(44) "God gheef hem heil ewelic ende goet / Die lief in lieften voldoet ...";
(45) "Die ymmer wil sijn gheloent / Eerst hem ghebiet die tijt ...";
(46) "Ic was ye daer ic noch bin / Ende wyst noch nie of ic daer in ...";
(47) "Het spreect die menich die qualijc licht / Hi weet luttel dat hi bedriecht ...";
(48) "Of u lief u bi hare wilde leggen / Inder manieren alse ic u sal seggen ...";
(49) "Ju lief u moeder gaen ter doot / Ju suster ju broeder nu segt mi bloot ...";
(50) "... soect al loos baraet / Omme enen diene wel ontfaet ...";
(51) "Nu berecht mi hier of dan / Ju lief soude hebben een man ...";
(52) "Nu segt mi dit es tvragen mijn / Wildi uwes lieves seker sijn ...";
(53) "Welc soudi kiesen ic u dit vrage / So dat u lief nu doot lage ...";
(54) "Ju lief ... / ... / Ic vrage u ...";
(55) "Ic vrage u wildi egen vri / Ju lief hebben op sulc een si ...";
(56) "Berecht mi dat es tvragen mijn / Wildi van lieve geminnet sijn ...";
Annotatie materiaalnone
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Annotatie schriftnone
Bewaarplaats en signatuurmanu_ref: 097036080 / f.020v-027r
Boodschap algnone
Dateringnone
Datering omschr
Landcodenone
Layout codenone
Signalementcodenone
Sleutelw incipit(1) blide vragen coere minne;
(2) hebben prijs werelt wise;
(3) lief Ieper gaen;
(4) minne plien geschien;
(5) lief leiden dach trouweheit;
(6) riden water see;
(7) berispen;
(8) helen ere trouwen gonste loven;
(9) dinc houden werelt wanen;
(10) let herte setten;
(11) willen vrientschap tonen;
(12) vrient verkiesen schout verliesen;
(13) logene luden waerheit verhuden;
(14) kennen weldoen;
(15) vrientschap geven staen dunken;
(16) oven gapen geliken vercnapen;
(17) helen brengen doget;
(18) here dienen vinden;
(19) schalcheit tonen werf honen;
(20) gelief binden minne;
(21) sorge sijn herte verkiesen;
(22) minnere minne plegen dinc sien;
(23) teken;
(24) moeder voester minne stede;
(25) weten joncfrouwe lief;
(26) tijt man berechten;
(27) schone geven loon;
(28) minne doen sin;
(29) hebben joncfrouwe trouwe;
(30) seggen ure lief creature;
(31) hebben dinc solaes vergaen;
(32) dinc tijt profijt minne afcomen;
(33) dinc minne conforteren herte;
(34) minne hovescheit bate seggen;
(35) casteel fondament minne;
(36) minne versekeren;
(37) pijl minne schieten berechten laten;
(38) slotel ontsluten port stede;
(39) noemen bedde casteel rusten;
(40) wachter casteel joye riveel;
(41) horen sien swigen seggen;
(42) sien spreken raden;
(43) god weten brengen;
(44) god geven heil lief liefte voldoen;
(45) lonen gebieden tijt;
(46) sijn weten;
(47) spreken liegen weten bedriegen;
(48) lief leggen maniere;
(49) lief moeder gaen doot suster;
(50) soeken baraet ontfaen;
(51) berechten liefhebben man;
(52) seggen vragen lief;
(53) kiesen vragen lief liggen;
(54) lief vragen;
(56) berechten vragen lief minnen;
(55) vragen liefhebben si;
Titelnone
Titel hs inc formDer minnen guet;
Linksnone
Code Idnone
IdTEXT000000020620
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/970fcca7-2b63-4419-b242-e7aefab542c1
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Text part of
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003105
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003105
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 57
Relation IdRELA000000303263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.020v-027r
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Text has categorie
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000303266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006143
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006143
Display Nameraadsels
Relation IdRELA000000303265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000303267
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Text has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001087
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001087
Display NameVerwijs 1871 (vrouwen)
Relation IdRELA000000303264
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier rijmspreuken; uitz. nr.50);
Post Text, p.37-51 (editie).
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Tekst Is Part Of Tekstdrager With Regiocode
Typeebnmregiocode
IdLOCA000000000021
Pathdomain/ebnmregiocodes/LOCA000000000021
Display NameKennemerland
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmregiocode
Relation Type IdRELT000000000033
Order 0
Tekst Is Part Of Tekstdrager With Localisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003257
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003257
Display NameEgmond, Benedictijnen S. Adelbertus
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000034
Order 0
Annotatie inhoudVerzameling van 47 (berijmde) raadsels en rijmspreuken plus vragen (nrs.48-56) over de liefde;
LabelDer minnen guet
Paginas f.020v-027r
Variation Refsteksten
ebnmteksten