simonie

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuesimonie
Labelsimonie
IdLEXI000000022998
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/95f2cd76-a21b-4928-81ae-aa1243edd13b
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000005026
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000005026
Display Namesimonie
Relation IdRELA000000374252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038157
Display NameIn den jaer ons Heren MCCCC ende LVI soe syn tesamen ghecomen X doctoren van Colen...
Relation IdRELA000000374253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons