S. Lupicinus en S. Romanus

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Lupicinus en S. Romanus
LabelS. Lupicinus en S. Romanus
IdLEXI000000022858
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7d246e3f-672d-464a-93d1-9428278d0e5f
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004925
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004925
Display NameS. Lupicinus en S. Romanus
Relation IdRELA000000364790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036192
Display NameLeven van S. Lupicinus en Romanus
Relation IdRELA000000367897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035424
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035424
Display NameLeven van S. Lupicinus en S. Romanus
Relation IdRELA000000364791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons