Mathias van Zutphen

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMathias van Zutphen
LabelMathias van Zutphen
IdLEXI000000022394
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6ac59b46-dece-4094-9d43-e38cc2da7246
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004709
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004709
Display NameMathias van Zutphen
Relation IdRELA000000343245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029947
Display NameDe Mathia Zutphania fratre nostro pie memorie
Relation IdRELA000000343246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons