Leo monachus Haecmundensis

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueLeo monachus Haecmundensis
LabelLeo monachus Haecmundensis
IdLEXI000000022366
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/28f7cb0a-d9d6-4daf-a683-0cb59a79c6ed
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000015009
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000015009
Display NameLeo monachus Haecmundensis
Relation IdRELA000000341868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029623
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029623
Display NameBreviculi parvi et breviculi maiores
Relation IdRELA000000341869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons