Ick stont op hogen bergen

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueIck stont op hogen bergen
LabelIck stont op hogen bergen
IdLEXI000000022151
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/72e6157f-c9f7-4d3f-8a1e-2255d0231f80
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004582
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004582
Display NameIck stont op hogen bergen
Relation IdRELA000000330083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026813
Display Name... die wise Ick stont op hogen bergen ic scencten den coelen wijn
Relation IdRELA000000330084
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextOp de wijs van:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons