Van scheyden

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueVan scheyden
LabelVan scheyden
IdLEXI000000021951
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d534bc9c-d1b3-4bf7-889a-7f8523d9c57a
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004406
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004406
Display NameVan scheyden
Relation IdRELA000000325181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025894
Display Name... van scheyden
Relation IdRELA000000325182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025895
Display NameVan sceyden
Relation IdRELA000000325189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons