Nomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueNomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III
LabelNomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III
IdLEXI000000021733
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/78e3d500-6390-4dd1-9920-17f239c2a483
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004255
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004255
Display NameNomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III
Relation IdRELA000000316709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024026
Display NameNomina et origo imperatorum et regum a Karolo magno usque ad Fredericum III
Relation IdRELA000000316710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons