S. Jacobus minor, ap/m. 1 mei

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Jacobus minor, ap/m. 1 mei
LabelS. Jacobus minor, ap/m. 1 mei
IdLEXI000000021688
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a64bdfc3-6399-4b3b-96f5-3f975333ced0
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004245
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004245
Display NameS. Jacobus minor, ap/m. 1 mei
Relation IdRELA000000314985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023641
Display NameBerijmd gebed tot de H.Jacobus de Mindere
Relation IdRELA000000314986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036405
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036405
Display NameDit es de legende van Sinte phelips ende van Sinte Jaop de minre
Relation IdRELA000000368711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035896
Display NameLegende van S. Jacobus minor
Relation IdRELA000000366696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036403
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036403
Display NameSint Phillips des apostels legende
Relation IdRELA000000368698
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034803
Display NameVan sinte Jacob de mindere
Relation IdRELA000000362499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035240
Display NameVan sunte jacob den mynre
Relation IdRELA000000364099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons