S. Bartholomeus, ap/m. 24 aug

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Bartholomeus, ap/m. 24 aug
LabelS. Bartholomeus, ap/m. 24 aug
IdLEXI000000021618
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3ac973fa-2b8c-41fb-b610-71d5fb79059d
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004202
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004202
Display NameS. Bartholomeus, ap/m. 24 aug
Relation IdRELA000000308706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022128
Display Name... die gheboerte des heilighen gloriosen apostels sinte Bartholomeus gheboren van coninclijken gheslechte
Relation IdRELA000000308710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027379
Display Name... suffragien ende anthiffenen van somighen santen ende ten eersten van sinte Peter den apostel
Relation IdRELA000000332288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023636
Display NameBerijmd gebed tot de H.Bartholomeus
Relation IdRELA000000314953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037083
Display NameBertholomei apostoli
Relation IdRELA000000371185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 5
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036139
Display NameLegenden van de apostelen
Relation IdRELA000000367649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 8
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035118
Display NameSinte Bernardus legende, sinte Thymotheus passie, sinte Symphorianus legende, sinte Bartholomeus legende des apostels
Relation IdRELA000000363613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034678
Display NameVan sinte bartholomeus hoe hi gheboren wort
Relation IdRELA000000362037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037018
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037018
Display NameVan sinte bertholomeus legende apostel
Relation IdRELA000000370994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022127
Display NameVanden heiligen apostel Sinte Bartholomaeus
Relation IdRELA000000308707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037341
Display NameWat bartholomeus bedudet
Relation IdRELA000000371923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038299
Display NameWat die name Bartholomeus bediet
Relation IdRELA000000374616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons