Cyromanchie

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueCyromanchie
LabelCyromanchie
IdLEXI000000021428
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/78519bda-95f5-4313-bb05-18b09306c4e0
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004051
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004051
Display NameCyromanchie
Relation IdRELA000000300839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019988
Display NameBerijmde chiromantie
Relation IdRELA000000300840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons