S. Tiburtius

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Tiburtius
LabelS. Tiburtius
IdLEXI000000021367
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/de67cdd2-bd79-4989-a066-c8802da908f8
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004011
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004011
Display NameS. Tiburtius
Relation IdRELA000000296193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018777
Display NameLeven van S. Tiburtius
Relation IdRELA000000296194
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036946
Display NameVan sinte tyburien ende valeriaens passie salmen vinden en sinte cecilien legende sinte jorys legende
Relation IdRELA000000370779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons