Een goet man een predecare

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueEen goet man een predecare
LabelEen goet man een predecare
IdLEXI000000021357
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b9f54365-3a12-4035-9499-993909bea389
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004001
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004001
Display NameEen goet man een predecare
Relation IdRELA000000295868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018683
Display NameEne exsempel noch
Relation IdRELA000000295869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons