S. Matthias

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Matthias
LabelS. Matthias
IdLEXI000000021328
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7ca9819f-aa71-4c3b-9fbd-8cd3fa7480c8
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003972
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003972
Display NameS. Matthias
Relation IdRELA000000291298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027708
Display NameJohannes Tauler: Preek over S. Matthias
Relation IdRELA000000333640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017195
Display NameLeven, translatie en mirakelen van S. Matthias (etymologie uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea cap.45)
Relation IdRELA000000291299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons