transfiguratie van Jezus

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuetransfiguratie van Jezus
Labeltransfiguratie van Jezus
IdLEXI000000021292
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a3fa8ad4-69ba-4315-bd54-594a279f135e
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003936
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003936
Display Nametransfiguratie van Jezus
Relation IdRELA000000290819
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017073
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017073
Display NameDe legende vander transfiguracien ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000290820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039148
Display NameEpistelen en evangeliën van S. Monica en in transfiguratione Domini
Relation IdRELA000000377336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035624
Display NameOver de transfiguratie van Christus
Relation IdRELA000000365584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons