Min vrou heyt Wendelmoet

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMin vrou heyt Wendelmoet
LabelMin vrou heyt Wendelmoet
IdLEXI000000021101
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/94913bd0-64b7-4b37-8bac-6d7339df74ca
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003765
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003765
Display NameMin vrou heyt Wendelmoet
Relation IdRELA000000277730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026317
Display NameMin vrou heyt Wendelmoet
Relation IdRELA000000327869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013153
Display NameNoydekijn
Relation IdRELA000000277731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons