S. Theophilus

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Theophilus
LabelS. Theophilus
IdLEXI000000021097
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/398b57bf-b5f5-4ce1-889e-4f18eaee056e
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003761
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003761
Display NameS. Theophilus
Relation IdRELA000000277103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036792
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036792
Display NameLegende van S. Theophilus van Caesara
Relation IdRELA000000370258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036793
Display NameLegende van Theophilus van Caesara
Relation IdRELA000000370262
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012949
Display NameLeven van S. Theophilus
Relation IdRELA000000277104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036795
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036795
Display NameLeven van S. Theophilus van Caesara
Relation IdRELA000000370270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034795
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034795
Display NameVan sinte Anastasia, van sinte Steven, van sint Jan, van sint Thomas van Cantelberge, van sinte Theophilus, van S.Valentyn, van sinte Iuliana mertelersse, van sinte Mathias, van Felicitas ende Perpetua
Relation IdRELA000000362459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035395
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035395
Display NameVan sunte theophilus
Relation IdRELA000000364673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons