Guy Krenczelin

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueGuy Krenczelin
LabelGuy Krenczelin
IdLEXI000000018426
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/49c18b96-d9a0-4f5c-8474-2550bc7d84c4
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000012631
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000012631
Display NameGuy Krenczelin
Relation IdRELA000000182756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is kopiist of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012923
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012923
Display NameBRUSSEL, KB : 14660
Relation IdRELA000000182757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.158: "Anno millesimo quater C. et vig. duodeno, Sigis. regnante Concilio mondo durante, mancipato papa, iunii die decima sexta; penna facit litteras Wydo Krentzelin has glutinatas")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000011
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons