Zaehnsdorf

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueZaehnsdorf
LabelZaehnsdorf
IdLEXI000000015605
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/80a79265-b008-445d-bfba-9c9fbdf76fe0
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000010160
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000010160
Display NameZaehnsdorf
Relation IdRELA000000123517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is binder of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010757
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010757
Display NameABERYSTWYTH, NLW : Add. 494 A
Relation IdRELA000000159155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000006
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007515
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007515
Display NameLONDEN, GL : 1448
Relation IdRELA000000123518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000006
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons