Oostelijk Brabant (Leuven?)

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueOostelijk Brabant (Leuven?)
LabelOostelijk Brabant (Leuven?)
IdLEXI000000015134
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a499d3ea-c34e-4531-bb4b-28748870b20b
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002708
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002708
Display NameOostelijk Brabant (Leuven?)
Relation IdRELA000000112372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is lokalisering of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012330
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012330
Display NameBRUSSEL, KB : 11556
Relation IdRELA000000176931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009641
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009641
Display NameBRUSSEL, KB : II 2347
Relation IdRELA000000146020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006592
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006592
Display NameCAMBRIDGE, SJC : Yule z.s.
Relation IdRELA000000112373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009855
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009855
Display NameOXFORD, BL : Douce 200
Relation IdRELA000000148493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009640
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009640
Display NameOXFORD, WC : A.7.8
Relation IdRELA000000145999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Is lokalisering of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024065
Display NameEpistolarium; Lat.
Relation IdRELA000000316910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030024
Display NameHymnarium-psalter; Lat.
Relation IdRELA000000343607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023686
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023686
Display NameMissaal; 2 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000315190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023684
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023684
Display NameMissale Praemonstratense; Lat.
Relation IdRELA000000315175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005143
Display NameThomas a Kempis: De imitatione Christi. Bonaventura: Vita Christi. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000246017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons