Necrologium

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueNecrologium
LabelNecrologium
IdLEXI000000013940
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f5bd9b28-5c15-4c53-8955-0a4e043ceed4
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002558
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002558
Display NameNecrologium
Relation IdRELA000000086985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004510
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004510
Display NameLONDEN, BL : Harley 2939
Relation IdRELA000000086986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002772
Display NameNecrologium
Relation IdRELA000000234838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons