Miniatur

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMiniatur
LabelMiniatur
IdLEXI000000011294
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6dd77dfe-1375-4245-8b44-4d3e7fe4d41a
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002028
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002028
Display NameMiniatur
Relation IdRELA000000022652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is keyword in documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006383
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006383
Display NameBiemans, Korteweg & Van der Vlist 2007
Relation IdRELA000000022653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000036
Order 19
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006386
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006386
Display NameKienhorst 2005
Relation IdRELA000000022681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000036
Order 16
Variation Refslexicons
ebnmlexicons