S. Jacobus maior, ap/m. 25 jul

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Jacobus maior, ap/m. 25 jul
LabelS. Jacobus maior, ap/m. 25 jul
IdLEXI000000010614
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4e5687f6-56f3-4f38-bfc8-78df950e0ab1
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001920
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001920
Display NameS. Jacobus maior, ap/m. 25 jul
Relation IdRELA000000018520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004557
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004557
Display NameVan Herwaarden 1995
Relation IdRELA000000018521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000054
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023642
Display NameBerijmd gebed tot de H.Jacobus de Meerdere
Relation IdRELA000000314992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037919
Display NameDye bedudinghe des names
Relation IdRELA000000373624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017590
Display NameExempel over S. Jacobus maior
Relation IdRELA000000292461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032124
Display NameGebed tot S. Jacobus Maior
Relation IdRELA000000352606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035349
Display NameLeven van S. Jacobus maior.
Relation IdRELA000000364500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037290
Display NameVan die naem jacop
Relation IdRELA000000371793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023172
Display NameVan sente Jacob apostel
Relation IdRELA000000312839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035239
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035239
Display NameVan sinte Jacob die meerre
Relation IdRELA000000364096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036998
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036998
Display NameVan sinte jacob maior
Relation IdRELA000000370929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017589
Display NameWat die name Jacob beduyt
Relation IdRELA000000292457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037691
Display NameWat die name des apostels S. Jacob bediet
Relation IdRELA000000372941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons