Obsecro te

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueObsecro te
LabelObsecro te
IdLEXI000000006300
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a5d8e78c-01e2-4dc2-8cd0-403bb4e606e6
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001389
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001389
Display NameObsecro te
Relation IdRELA000000006300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006301
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006301
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Obsecro te, berijmd
Relation IdRELA000000397293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006299
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006299
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000408321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000398267
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000398269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000398268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022074
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022074
Display NameObsecro te; Lat. met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000308509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025470
Display NameOracie van onser vrauwe
Relation IdRELA000000322744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons