eik

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueeik
Labeleik
IdLEXI000000006200
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/592b3256-227e-4b90-87f5-2411e1e97e18
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001365
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001365
Display Nameeik
Relation IdRELA000000006200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000404447
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextZie
Post Text, p.53.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006108
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006108
Display Namekruidenboek
Relation IdRELA000000404446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000404448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020113
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020113
Display NameDie propreteijten van diversche cruyden
Relation IdRELA000000301335
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020649
Display NameEijckelen
Relation IdRELA000000303376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020149
Display NameEiktraktaat
Relation IdRELA000000301474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020147
Display NameMedische recepten (en eiktraktaatje p.137)
Relation IdRELA000000301466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020150
Display NameTractatus magistri Arnoldi med. doctoris
Relation IdRELA000000301478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003703
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003703
Display NameVan der naturen des eykenen bomes
Relation IdRELA000000239767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020148
Display NameVander deucht van den eeken mispelen ...
Relation IdRELA000000301470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons