metrologie

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuemetrologie
Labelmetrologie
IdLEXI000000006042
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a736d80a-f817-4a34-b3bf-22f1caa2f64c
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001255
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001255
Display Namemetrologie
Relation IdRELA000000006042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000397027
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextZie
Post Text, p.208.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005428
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005428
Display Namemedische teksten
Relation IdRELA000000397026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000397028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006131
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006131
Display Namematen
Relation IdRELA000000394221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019304
Display Name... die ghewichte vander medicinen
Relation IdRELA000000298176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019303
Display Name... die medesijn ghewichten
Relation IdRELA000000298172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019302
Display Name... woe men die medecijn lesen ind schrijven sall ...
Relation IdRELA000000298168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019308
Display NameDie ghewichten van den medichinen
Relation IdRELA000000298192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019301
Display NameMetrologie
Relation IdRELA000000298164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019299
Display NameMetrologie (=Antidotarium Nicolai)
Relation IdRELA000000298158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019314
Display NameOm dat ghewichte te verstaen
Relation IdRELA000000298212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019313
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019313
Display NameOm te kennen of te weten allen medicinelicken gewichten
Relation IdRELA000000298209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019300
Display NameVanden medicinaliken gewichten
Relation IdRELA000000298161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons