Der vrouwen heimelijcheit

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueDer vrouwen heimelijcheit
LabelDer vrouwen heimelijcheit
IdLEXI000000004590
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/36204a89-0fd1-48d6-b74b-08bfbb5655e8
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000856
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000856
Display NameDer vrouwen heimelijcheit
Relation IdRELA000000004590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003803
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003803
Display NameBlommaert 1846
Relation IdRELA000000016843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003803
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003803
Display NameBlommaert 1846
Relation IdRELA000000397773
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie:
Post Text.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000397772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.301; Reynaert 1984, p.112.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006057
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006057
Display Namegynaecologie
Relation IdRELA000000397771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000397774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003827
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003827
Display Nameartesteksten
Relation IdRELA000000397776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000397775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011877
Display NameDer vrouwen heimelijcheit
Relation IdRELA000000273200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons