Psalterium Virginis Mariae

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValuePsalterium Virginis Mariae
LabelPsalterium Virginis Mariae
IdLEXI000000004582
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/69519e85-507b-4573-b0b3-2387a1f1bd4a
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000849
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000849
Display NamePsalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000004582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004583
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004583
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000394374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004581
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004581
Display NameAlanus de Rupe
Relation IdRELA000000404219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000199
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000199
Display NameAxters 1970
Relation IdRELA000000404220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.132-133.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000404221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000404222
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003437
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003437
Display Namepsalter
Relation IdRELA000000404223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037363
Display NameAlanus de Rupe: Maria-psalter
Relation IdRELA000000372001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons