Esmoreit

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueEsmoreit
LabelEsmoreit
IdLEXI000000003766
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4533e6e8-37b8-4208-96fc-352daf0c1a46
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000236
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000236
Display NameEsmoreit
Relation IdRELA000000003766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000889
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000889
Display NameDuinhoven 1977
Relation IdRELA000000011696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 1
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001245
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001245
Display NameDuinhoven 1977b
Relation IdRELA000000012470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001246
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001246
Display NameDuinhoven 1979
Relation IdRELA000000012474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006220
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006220
Display NameDuinhoven 1979a
Relation IdRELA000000022238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000451
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000451
Display NameVan Kammen 1968
Relation IdRELA000000010511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000002440
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000002440
Display NameVan Loey 1951
Relation IdRELA000000014314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000049
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000049
Display NameDeschamps 1972
Relation IdRELA000000393664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.132.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000451
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000451
Display NameVan Kammen 1968
Relation IdRELA000000393665
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie:
Post Text, p.37-82.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000393666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000393667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003780
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003780
Display Nametoneelteksten
Relation IdRELA000000393668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005444
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005444
Display NameEen abel spel van Esmoreit, tconinx sone van cecielien
Relation IdRELA000000247640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons