iatromathematika

Typeebnmkeyword
Typenone
Valueiatromathematika
Ppn138913811
SoortTdx
Linksnone
Ingangiatromathematika
Artikel
Sec Ingangnone
Normaliserende ingangnone
Toepassingt;
Indicatorennone
Gethesaureerdyes
Code Idnone
IdKEYW000000001246
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/75c42621-f8b9-42f3-92f0-8d2e4e53ca4e
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006033
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006033
Display Nameiatromathematika
Relation IdRELA000000006033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Labeliatromathematika
Variation Refskeywords
ebnmkeywords